Top

Retour- en teruggavebeleid

Retour-en teruggavebeleid

Personal Cream is een product van Happy Nature Products, gevestigd aan de Mulertkamp 14, 8014DJ, te Zwolle.
Tel: 06-13981575

Alle communicatie samenhangend met het retour-en teruggavebeleid dient daarom via Happy Nature products te geschieden.

Onderstaand retourbeleid maakt deel uit van onze algemene voorwaarden

1. De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren.

2. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is of leidt tot klant-ontevredenheid dan dient de afnemer, alvorens over te gaan tot terugzending aan Happy Nature Products, dit direct, doch uiterlijk binnen 8 dagen na de aankoop, telefonisch te melden.
De afnemer kan ons bereiken op het telefoonnummer: 06-13981575 
Tevens dient het onderstaande herroepings-formulier te worden ingevuld.

3.Indien klachten van de afnemer door Happy Nature Products gegrond worden bevonden, zal Happy Nature
Products de geleverde zaken kosteloos vervangen en krijgt de afnemer binnen 5 werkdagen opnieuw het bestelde
product toegezonden.

4. Terugzending van de zaken dient te geschieden binnen 14 dagen na aankoop, in de originele verpakking en in
nieuwstaat verkerend. Hier zijn voor de afnemer geen kosten aan verbonden omdat deze gebruik kan maken van
het antwoordnummer van Happy Nature Products, dat bij melding van de schade zal worden medegedeeld.

5. Ingebruikneming na constatering van gebreke of beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, doet dit recht
tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6. Op verzoek van de afnemer kan telefonisch ook een schadevergoeding overeen worden gekomen. De
aansprakelijkheid van Happy Nature Products voor het bedrag der schadevergoeding is beperkt tot ten hoogste het
factuurbedrag van de geleverde goederen.

De hoogte van de schadevergoeding zal per mail aan de afnemer worden bevestigd en zal binnen 5 werkdagen op
rekening van de afnemer worden voldaan.

Voor aanvullende bepalingen omtrent het retour en teruggavebeleid verwijzen we naar de algemene voorwaarden
Aan:
Personal Cream
Mulertkamp 14
8014 DJ Zwolle
06-13981575
info@personal-cream.com
Van:
@
Retouren:
Ik deel hierbij mede dat ik onze overeenkomst herroep betreffende de volgende producten/diensten: